Regulamin Serwisu

Johny Catch

Niniejszy Regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną („Usługa elektroniczna”) poprzez stronę internetową dostępną pod adresem https://johnycatch.com (łącznie „Serwis”). Regulamin dotyczy także umów sprzedaży zawieranych poprzez Serwis. Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi elektronicznej, Użytkownik powinien się zapoznać z aktualnym brzmieniem niniejszego Regulaminu. Regulamin jest dostępny w formacie PDF w sposób umożliwiający jego bezpłatne pobranie i zapisanie na urządzeniu Użytkownika.

Część I. Ogólna

§1. Definicje

 1. Serwis – strona internetowa

 2. Dostawca - podmiot określony w §2 ust. 1 poniżej;

 3. Dostawca usługi płatniczej

  Przelewy24, tj. zewnętrzny (dla Dostawcy) podmiot obsługujący płatność online w Serwisie (Operator płatności PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 5 476 300,00 zł, opłacony w całości: Regulamin: https://www.przelewy24.pl/regulamin);

 4. Konsument za konsumenta uważa się Użytkownika dokonującego z Dostawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową; postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumentów / Konsumenta stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (Przedsiębiorca na prawach konsumenta (PPK));

 5. Konto część Serwisu za pośrednictwem której zarejestrowany i zalogowany Użytkownik może wprowadzać dane i zarządzać nimi a także zawierać Umowę sprzedaży;

 6. Profil Użytkownikaczęść Konta Użytkownika, poprzez którą zarejestrowany i zalogowany Użytkownik może zarządzać swoimi danymi, w tym danymi osobowymi;

 7. Regulamin - niniejszy regulamin, udostępniony w formie umożliwiającej jego (nieodpłatne) zapisanie i odtworzenie oraz zapoznanie się z nim przez Użytkownika w dowolnym miejscu i czasie; Regulamin określa warunki funkcjonowania i korzystania z Usługi elektronicznej oraz zawierania i realizacji Umów odpłatnych (sprzedaży); W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 8. Usługa elektroniczna usługa świadczona drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu i poprzez stronę internetową Serwisu, na którą składają się elementy dostępne dla Zarejestrowanych Użytkowników („Usługa zamknięta”) jak i elementy dostępne Niezarejestrowanych Użytkowników („Usługa otwarta”); Na Usługę elektroniczną składa się m.in. możliwość korzystania z Konta; Profilu Użytkownika, a także możliwość zawierania w Serwisie Umowy sprzedaży;

 9. Towar - rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży, precyzowana w toku składania Zamówienia;

 10. Umowa o Usługę elektroniczną umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (w ramach Usługi otwartej lub zamkniętej) zawierana – w oparciu o Regulamin - przez Dostawcę i Użytkownika w momencie wskazanym w § 4 Regulaminu;

 11. Umowa sprzedaży umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Dostawcą (w tym kontekście jako „Sprzedawca”) i Użytkownikiem, za pośrednictwem Serwisu;

 12. Użytkownikpełnoletnia (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) osoba fizyczna, zawierająca umowę (o świadczenie Usługi elektronicznej lub Umowę sprzedaży) z Dostawcą i na tej podstawie korzystająca z Usługi elektronicznej lub pozostałych usług wskazanych w Serwisie, a także – w przypadku wyboru płatności online – zawiera osobną umowę o świadczenie usługi płatniczej z Dostawcą usługi płatniczej;

 13. Zarejestrowany Użytkownik Użytkownik, który utworzył Konto w Serwisie oraz korzysta z Usługi jako zalogowany Użytkownik;

 14. Niezarejestrowany Użytkownik - Użytkownik, który korzysta z Usługi otwartej bez utworzenia Konta w Serwisie;

 15. Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży;

 16. Dzień roboczy - dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.

§2. Zasady ogólne (wspólne dla wszystkich typów umów)

  1. Usługa elektroniczna świadczona jest przez jest Smart Solutions Janusz Łapacz, ul. Gwarna 3/2, 02-991 Warszawa, NIP: 5241913064, REGON: 520750388 (wpisany do CEIDG) dalej jako „Dostawca”.

  2. Dostawca jest także stroną Umowy sprzedaży (jako „Sprzedawca”).

  3. Dostawca jest administratorem danych Użytkowników. Zasady ochrony prywatności, w tym danych osobowych oraz wykorzystania plików Cookies przez Dostawcę opisuje Polityka prywatności dostępna pod adresem: polityka prywatności

  4. Z Dostawcą można szybko i efektywnie kontaktować się pod wskazanym numerem telefonu +48 502 185 103 oraz przy wykorzystaniu poczty elektronicznej kontakt@johnycatch.com.

  5. W przypadku kontaktu telefonicznego, koszty połączenia są zgodne z posiadaną taryfą, nie są jednak wyższe niż zwykłe koszty za wykonanie połączenia.

  6. Dostawca świadczy Usługi elektroniczne i realizuje Umowy odpłatne zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  7. Samo korzystanie z Usługi elektronicznej poprzez Konto jest nieodpłatne. Odpłatność dotyczy Umowy sprzedaży, zawieranej zgodnie z Regulaminu (zob. poniżej).

  8. Dostawca nie świadczy usługi płatniczej. Dostawca wyłącznie umożliwia skorzystanie w tym zakresie z zewnętrznych dostawców realizujących płatności online. Płatności obsługuje zewnętrzny Dostawca Usługi Płatniczej (Dostawcy usług płatniczych).

Cześć II. Usługa elektroniczna (korzystanie z Konta w Serwisie)

§ 3. Zasady ogólne świadczenia Usługi elektronicznej

 1. Użytkownik może korzystać z Usługi elektronicznej, w tym przeglądać treści zamieszczone w Serwisie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Zakazuje się dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, o czym szczegółowo będzie mowa poniżej. Korzystać z Usługi elektronicznej może wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolnością do czynności prawnych.

 2. Na Usługę elektroniczną składa się:

  1. Przeglądanie treści Serwisu jako Niezarejestrowany Użytkownik;

  2. Rejestracja Konta;

  3. Logowanie do Konta;

  4. Reset hasła do Konta;

  5. Przeglądanie i zmiana elementów Konta, w tym profilu Użytkownika;

  6. Przeglądanie treści Serwisu jako Zarejestrowany Użytkownik;

  7. Możliwość złożenia Zamówienia i zawarcia online (na odległość) Umowy sprzedaży;

  8. Przeglądanie na Koncie historii i statusu zawartych Umów sprzedaży;

 1. Elementy wskazane w pkt a) - b) składają się na Usługę otwartą.

 2. Elementy wskazane w pkt c) -h) składają się na Usługę zamkniętą.

§ 4. Czynności techniczne składające się na zawarcie Umowy o Usługę elektroniczną

 1. Aby korzystać z Usługi elektronicznej należy mieć dostęp do Internetu.

 2. Aby korzystać z Usługi otwartej należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Przed rozpoczęciem korzystania Użytkownik ma możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu i pobrania go na swoje urządzenie. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu.

 3. Aby korzystać z Usługi zamkniętej Użytkownik musi dokonać rejestracji Konta lub poprzez Platformę (łącznie w „Serwisie”). Dostępne są dwa sposoby rejestracji Konta: „Tradycyjny” (poprzez podanie danych, w tym adresu e-mail i hasła) oraz poprzez zewnętrzną usługę dostarczaną przez Google Inc. lub platformę Facebook.

 4. Rejestracja może następować:

  1. Tradycyjnie” - aby zarejestrować się Serwisie należy podać dane osobowe m.in. adres e-mail i utworzyć hasło Użytkownika.

  1. Poprzez zewnętrzne usługi uwierzytelniania (Google / Facebook/Apple) -> w tym przypadku Użytkownik rejestruje Konto poprzez zalogowanie się do zewnętrznego dostawcy – Google / Facebook / Apple (podając tam login i hasło). Wskazana opcja dostępna jest wyłącznie dla Użytkowników, dla których loginem w zewnętrznej usłudze jest adres e-mail.

 1. Przed zawarciem Umowy o świadczenie Usługi zamkniętej, Użytkownik akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z polityką prywatności (z możliwością pobrania w formacie pdf obu dokumentów).

 2. W obu powyższych przypadkach (wskazanych w ust. 4) po zaznaczeniu przycisku "zarejestruj się” Użytkownik otrzyma - na podany adres e-mail - link aktywacyjny. Zawarcie Umowy o świadczenie Usługi Zamkniętej (Usługi elektronicznej) dochodzi w momencie zaznaczenia (kliknięcie) linku aktywacyjnego wysłanego na podany adres e-mail. Ważność linku wynosi 48 godzin po tym okresie, w przypadku braku aktywacji Konta, jeżeli Użytkownik będzie chciał skorzystać z Usługi Zamkniętej, będzie musiał jeszcze raz przejść proces rejestracji Konta. W przypadku braku otrzymania wskazanego linku aktywacyjnego należy skontaktować się z Dostawcą przy wykorzystaniu danych wskazanych w §2 Regulaminu.

 3. Niezwłocznie po zawarciu Umowy Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail na podany adres e-mail z potwierdzeniem zawarcia Umowy (w tym założenia Konta) i warunkami Umowy o świadczenie usługi elektronicznej (Regulamin).

 4. Aby dokonać rejestracji Użytkownik musi posiadać aktywne konto e-mail.

 5. Wskazany w czasie rejestracji adres e-mail identyfikuje Użytkownika w Usłudze. Na podany adres e-mail (login) może być założone tylko jedno Konto.

§ 5. Korzystanie z Konta oraz pozostałych elementów Usługi elektronicznej

 1. Korzystanie z Konta uzależnione jest od:

 • rejestracji Użytkownika;

 • zalogowania do Konta.

 1. Z korzystaniem z Usługi elektronicznej łączą się typowe ryzyka związane z korzystaniem z Internetu i usług online. Należy w szczególności chronić dostępu do swojego Konto poprzez odpowiednio mocne hasło. Należy chronić także dostęp do skrzynki e-mail podanej w czasie rejestracji Konta, ponieważ adres ten służy do identyfikacji Użytkownika przez Dostawcę (w tym przesyłania Użytkownikowi treści prawnych np. dotyczących zmiany Regulaminu). Hasło do Konta nie powinno być takie same lub podobne jak hasło do wskazanej skrzynki e-mail. Dostęp do wskazanej skrzynki e-mail może być konieczny także do odzyskania dostępu do Konta. Informacje o sposobie tworzenia bezpiecznych haseł, a także ich przechowywania można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl.

 2. Zakazane jest umożliwianie dostępu do Konta (np. poprzez udostępnienie loginu i hasła) innym osobom.

 3. Przypomnienie hasła do Konta następuje poprzez podanie adresu e-mail, który był wskazany w czasie Rejestracji. Na ten adres e-mail przesyłana jest widomość umożliwiająca reset hasła. Reset hasła nie dotyczy przypadku autoryzacji Użytkownika poprzez usługę zewnętrzną (zob. §4 ust. 4 Regulaminu). W przypadku wątpliwości w tym zakresie należy skontaktować się z Dostawcą. Dotyczy to także utraty dostępu do konta w zewnętrznej usłudze uwierzytelniania (Google / Facebook / Apple), która służyła do tworzenia Konta.

 4. Powiadomienia dotyczące korzystania z Konta a także statusy zawartych Umów sprzedaży, będą przesyłane na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik na Koncie może zrezygnować z otrzymywania niektórych kategorii powiadomień.

 5. W przypadku utraty dostępu do Konta jak i skrzynki e-mail, która była z nim powiązana należy skontaktować się z Dostawcą, wykorzystując dane wskazane w §2. W toku przywracania dostępu do Konta Dostawca może poprosić o dodatkowe dane celem weryfikacji tożsamości, przy zachowaniu wymogów ochrony danych, w tym zasady poufności i minimalizacji wynikających z RODO.

 6. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od:

  1. podawania nieprawdziwych danych osobowych, zarówno na etapie rejestracji Konta jak i później w ramach korzystania z Konta;

  2. podawania i publikowania treści bezprawnych, nieprawdziwych, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich, prawo autorskie i prawa pokrewne lub wykorzystania Serwisu w takich celach;

  3. publikowania treści reklamowych, których rozpowszechnianie w Internecie jest zabronione;

  4. kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek elementów Serwisu i baz danych udostępnianych w Serwisie, za wyjątkiem, korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku;

  5. podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu;

  6. udzielania dostępu do Konta innym osobom.

§ 6. Okres obowiązywania Umowy o korzystanie z Usługi elektronicznej i usuwanie Konta w Usłudze

 1. Umowa o Usługę elektroniczną zawierana jest za pomocą środków komunikacji elektronicznej i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

 2. Użytkownik ma prawo w każdej chwili wypowiedzieć Umowę o usługę elektroniczną (zamkniętą) wysyłając takie oświadczenie drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w §2 Regulaminu Dostawca w ciągu 72h prześle mailowo potwierdzenie usunięcia Konta (na adres wskazany na Koncie) lub poprzez funkcjonalność (przycisk „usuń moje konto”) Konta (usunięcie Konta nastąpi w tym przypadku ciągu 24h).

 3. W przypadku korzystania z Usługi otwartej poprzez Serwis – aby zakończyć korzystanie z Usługi - wystarczy wyjście ze strony internetowej.

 4. W przypadku naruszenia Regulaminu (z winy Użytkownika) Dostawca ma prawo zablokować Konto (na czas do wyjaśnienia sprawy – nie dłużej niż 30 dni) lub nawet wypowiedzieć Umowę o Usługę elektroniczną (usunąć Konto Użytkownika), w trybie natychmiastowym.

 5. Dostawca ma prawo zablokować treści lub Konto w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

 6. W przypadku braku korzystania z Konta przez okres co najmniej 24 miesięcy Dostawca może wypowiedzieć Umowę o usługę elektroniczną z miesięcznym terminem wypowiedzenia.

 7. Dostawca może wypowiedzieć Umowę o Usługę elektroniczną – z 30 dniowym terminem wypowiedzenia – w przypadku likwidacji Serwisu. W tym przypadku wcześniej muszą zakończyć się Umowy odpłatne.

 8. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy o Usługę elektroniczną, o blokadzie Konta lub blokadzie konkretnej treści zamieszczonej przez Użytkownika zostanie przesłana na adres mailowy wskazany na Koncie (podany przy rejestracji), wraz z uzasadnieniem tej decyzji, chyba, że blokada treści lub Konta następuje na żądanie uprawnionego organu, a przepisy zakazują przekazania wskazanej informacji.

 9. Usunięcie Konta oznacza utratę dostępu do materiałów udostępnionych na Koncie (bez utraty prawa dostępu do swoich danych zgodnie z postanowieniami RODO)). Pomimo usunięcia Konta Dostawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika m.in. w zakresie niezbędnym do realizacji uzasadnionego interesu Dostawcy, tj. w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przez roszczeniami, a także w celu wykonania obowiązków publicznoprawnych (np. podatkowych) – zob. polityka prywatności .

 10. Usunięcie Konta przez Użytkownika nie wyłącza możliwości ponownej rejestracji przez tą samą osobę, chyba, że Konto zostało usunięte przez Dostawcę z winy Użytkownika a termin przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia Umowy o Usługę elektroniczną jeszcze nie minął.

§ 7. Funkcjonalności i interoperacyjności w ramach Usługi elektronicznej

 1. Korzystanie z Usługi elektronicznej jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system operacyjny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych: Android 6.0 Marshmallow lub wyższej lub iOS w wersji 12 lub wyższej.

 2. Korzystanie z Usługi elektronicznej poprzez Platformę jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system operacyjny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych: przeglądarka Google Chrome, Firefox, Safari.

 3. Opinie o produkcie mogą zamieszczać wyłącznie osoby, które nabyły produkt w naszym sklepie (aby zamieścić opinie należy wypełnić formularz opinii na stronie produktu). Nie weryfikujemy jednak trafności czy prawdziwości wyrażanych opinii. Nie sprawdzamy także czy osoba, która zamieściła opinie faktycznie korzystała z naszych produktów. Zastrzegamy prawo do usuwania opinii, które naruszają prawo, dobre obyczaje lub godzą w dobra osobiste innych osób.

Cześć III. Umowa sprzedaży

§ 8. Czynności techniczne składające się na zawieranie Umowy sprzedaży

 1. Zawrzeć Umowę sprzedaży może zarejestrowany i zalogowany Użytkownik lub osoba która działa jako „gość”.

 2. Umowa sprzedaży realizowana jest wyłącznie na terytorium Polski.

 3. Przed złożeniem Zamówienia i zawarciem Umowy sprzedaży Użytkownik akceptuje treść Regulaminu (z możliwością pobrania w formacie pdf).

 4. Przed zawarciem Umowy sprzedaży Użytkownik ustala:

  1. rodzaj Towaru i w ślad za tym cenę;

  2. ilość Towaru;

  3. termin dostawy Towaru;

  4. miejsce dostawy Towaru;

  Przed zawarciem Umowy sprzedaży w ramach podsumowania Użytkownik otrzyma także informację o:

  1. cenie całkowitej (licząc koszt transportu oraz jej składowe);

  2. dacie dostawy Towaru / Towarów.

 1. Do zawarcia Umowy sprzedaży, dochodzi w momencie zaznaczenia (kliknięcie) przycisku „Zamawiam i płacę”.

 2. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail na podany adres e-mail z potwierdzeniem zawarcia Umowy sprzedaży i warunkami tej umowy.

 3. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji po dokonaniu płatności. W przypadku braku dokonania płatności wskazanej w podsumowaniu Zamówienia w ramach jednorazowej sesji płatności, która trwa 30 min zamówienie będzie anulowane (umowa będzie uważana za niezawartą). Anulowanie zamówienia będzie skuteczne w momencie przekazania (drogą wiadomości e-mail) oświadczenia o anulowaniu Zamówienia (wskazane oświadczenie jest równoznaczne z odstąpieniem od Umowy przez Dostawcę).

 4. Płatność może nastąpić wyłącznie poprzez pośrednika płatności (szybki przelew Przelewy24).

 5. Koszt transportu wskazywany jest przed zawarciem umowy, w podsumowaniu Zamówienia.

 6. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła, etc.

 7. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

 8. Jeżeli dany towar lub usługa jest oferowany w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego towaru lub usługi, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego towaru lub usługi do dnia wprowadzenia obniżki.

§ 9. Szczególne warunki dotyczące Umowy sprzedaży

 1. Wysyłka Towaru nastąpi w terminie dwóch dni roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży i opłacenia.

 2. Dostawa nastąpi do 72h od zawarcia Umowy sprzedaży.

 3. Przedmiotem Zamówienia mogą być wyłącznie przedmioty dodane do koszyka. Brak możliwości dodania do koszyka oznacza, że dany Towar nie jest dostępny.

 4. W obecności kuriera należy zweryfikować czy opakowanie nie jest naruszone. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy spisać z pracownikiem firmy kurierskiej protokół szkody.

§ 10. Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość odstąpienia od Umowy o korzystanie z Usługi elektronicznej oraz Umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy:

  • sprzedaży tj. umowy w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części;

  • o usługę elektroniczną termin liczony jest od dnia zawarcia umowy.

 1. Niezależnie od tego Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć Umowę o korzystanie z Usługi elektronicznej, usuwając Konto w sposób wskazany w §5 powyżej. Usunięciem konta / wypowiedzenie Umowy o Usługę elektroniczną nie wpływa automatycznie na skuteczność zawartej Umowy sprzedaży.

 2. Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 4-5 ustawy o prawach konsumenta (ustawa z 30.05.2014 r.), prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  • w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

  • w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 1. O braku możliwości odstąpienia w przyczyn wskazanych w ust. 3 Konsument zostanie poinformowany przed dokonaniem zamówienia a także w potwierdzeniu zamówienia.

 2. By odstąpić od umowy Użytkownik będący Konsumentem powinien przed upływem wskazanego terminu powiadomić o tym Dostawcę, w drodze jednoznacznego oświadczenia, mailowo lub telefonicznie, lub drogą tradycyjnej korespondencji. W celu odstąpienia od umowy Użytkownik może skorzystać z wzoru poniższego formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe (załącznik nr 1 poniżej).

 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłać informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (dane kontaktowe wskazane są w załączniku nr 1 do Regulaminu – poniżej).

 4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 5. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz (na adres wskazany w załączniku nr 1 poniżej), niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 6. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Do Państwa należy wybór sposobu zwrotu zamówionego towaru. Może to być poczta polska lub np. firma kurierska (wariant usługi pozostaje do Państwa wyboru). Nie musicie Państwo wybierać tego samego sposobu zwrotu jaki został wybrany celem dostarczenia towaru do Państwa.

 7. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 8. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Cześć IV. Postanowienie końcowe dotyczące Umowy o usługę elektroniczną oraz Umów odpłatnych

§ 11. Tryb postępowania reklamacyjnego i pozasądowe metody rozstrzygania sporów

 1. Dostawca odpowiada – względem Użytkownika - cywilnoprawnie za naruszenie Umowy o korzystanie z Usługi elektronicznej (za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie).

 2. Dostawca odpowiada – względem Użytkownika - cywilnoprawnie za naruszenie Umowy sprzedaży, w tym za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (zob. także §12 poniżej). Odnośnie do odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji zob. więcej: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/reklamacje/rekojmia/

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Użytkownika:

  na adres:

  Smart Solutions Janusz Łapacz, ul. Gwarna 3/2, 02-991 Warszawa, NIP: 5241913064, REGON: 520750388

  A także: kontakt@johnycatch.com

 1. Dostawca rozpatrzy reklamację i powiadomi Użytkownika o jej rozpatrzeniu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni, chyba, że reklamacja dotyczy wady przedmiotu sprzedaży – w tym przypadku reklamacja będzie rozpatrzona w ciągu 14 dni. W przypadku Użytkowników będących konsumentami, jeżeli Dostawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Dostawca przekazuje Użytkownikowi będącemu konsumentem na papierze lub innym trwałym nośniku.

 2. W celu możliwie szybkiego rozpatrzenia, reklamacja powinna zawierać opis przyczyny reklamacji oraz dane pozwalające na identyfikację Użytkownika. W przypadku Użytkowników będących konsumentami nie jest to jednak wymóg, a zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona nawet bez tych elementów.

 3. Powyższe postanowienia dotyczące reklamacji nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Użytkownika swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w ramach postępowania sądowego czy pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów o czym mowa poniżej.

 4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem (w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym kodeksu cywilnego) z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,

  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,

  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Użytkownik będący konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 2. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „rozstrzyganie sporów konsumenckich” oraz z platformy Internetowego rozstrzygania sporów dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

§ 12. Rękojmia i Gwarancja w ramach Umowy Sprzedaży

[KONSUMENCI]

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, jeżeli sprzedany Towar jest niezgodny z umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w u.p.k. (rozdział 5a, art. 43a i n.).

 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Towar zgodny z umową.

  1. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

   1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;

   2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

 3. Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

  1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

  2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

   1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

   2. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

   3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;

  3. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;

  4. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa w pkt 2 i 3, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w pkt 2 i 3, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

 5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania towaru, jeżeli:

  1. zostało ono przeprowadzone przez przedsiębiorcę lub na jego odpowiedzialność;

  2. niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią.

 6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.

 7. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru z umową określonego wyżej, jeżeli brak ten podstępnie zataił.

 8. Uprawnienia Konsumenta

  1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

  2. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

  3. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

  4. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

  5. Konsument udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta towar na swój koszt.

  6. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, Sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

  7. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.

 9. Obniżenie ceny. Odstąpienie od umowy.

  1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

   1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową pkt 8.2;

   2. Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z pkt 8.4. - 8.6;

   3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

   4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w pkt 8;

   5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

  2. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.

  3. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

  4. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.

  5. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

  6. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca towar przedsiębiorcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

  7. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 10. Postanowienia zawarte w pkt 1 – 9 dotyczą również Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

[PRZEDSIĘBIORCY]

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta będącego przedsiębiorcą, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę (rękojmia), na podstawie art. 556 i n. k.c.

  1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy kupującemu.

  2. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.

  3. Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

  4. Wada polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

   1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

   2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Przedsiębiorcę, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

   3. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

   4. została Przedsiębiorcy wydana w stanie niezupełnym.

  5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę Przedsiębiorca może:

   1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Przedsiębiorca nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

   2. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Przedsiębiorcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

 2. Sprzedawca nie jest gwarantem Towarów. W przypadku udzielenia przez gwaranta gwarancji jakości obejmującej Towary (Gwarancja) jej warunki są udostępniane przy Towarze. Uprawnienia z tytułu Gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Towaru.

§ 13. Pomoc techniczna

Dostawca ma prawo do czasowej przerwy w świadczeniu Usługi, związanej z wprowadzaniem zmian technicznych (dalej “Przerwa Techniczna”). Jednorazowa Przerwa Techniczna nie może przekraczać 24 godzin. Dostawca dołoży najwyższej staranności, aby Przerwy Techniczne miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie jak najkrócej.

§ 14. Zmiana Regulaminu i postanowienia końcowe

 1. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z niżej wskazanych ważnych przyczyn:

  1. jeżeli zamiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa – odpowiednio w tym zakresie,

  2. zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z usługi w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z niniejszym Regulaminem,

  3. wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Serwisu w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Dostawcy,

  4. zmiana jest związana z istotnym wzrostem kosztów świadczenia usługi niezależnych od Dostawcy np. wzrost kosztów magazynowania wynikających ze wzrostu cen energii,

  5. zmiany funkcjonalności, interoperacyjności i innych właściwości działania dostarczanych treści cyfrowych, takich jak dostępność, ciągłość dostarczania oraz bezpieczeństwo w takim zakresie, w jakim te zmiany mają negatywny wpływ na dostęp do treści cyfrowych lub ich wykorzystanie.

 1. Regulamin obejmujący zmiany wprowadzone zgodnie z ustępem poprzedzającym zostanie udostępniony Użytkownikom na trwałym nośniku (na adres e-mail wskazany na Koncie) z 14-dniowym wyprzedzeniem, dając możliwość wypowiedzenia umowy, w tym poprzez usunięcie Konta we wskazanym terminie.

 2. Zmiana Regulaminu nie może dotyczyć zawartych Umów sprzedaży.

 3. W sprawach nieuregulowanych w powyższym Regulaminie stosuje się właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej, Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

 5. Żadne postanowienie Regulaminu nie może być rozumiane jako wyłączające lub ograniczające prawa Konsumentów.

 6. Regulamin obowiązuje od 01.12.2023

Załącznik nr 1 Formularz odstąpienia od umowy (gdy takie prawo przysługuje)

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

Adresat:

Smart Solutions Janusz Łapacz, ul. Gwarna 3/2, 02-991 Warszawa, NIP: 5241913064, REGON: 520750388.

Z Dostawcą można szybko i efektywnie kontaktować się pod wskazanym numerem telefonu: 32 733 62 39 oraz przy wykorzystaniu poczty elektronicznej: kontakt@johnycatch.com oraz 48 502 185 103.